آدمیت به این شکل که دوست صمیمی هفت

آدمیت به این شکل که دوست صمیمی هفت ساله من با اومدن یه بی سر و پای بی نام و نشون،هوایی میشه و دوستی و خواهریش یادش میره،به واقع قضیه نو که میاد به بازار کهنه میشه دل آزاره یا شایدم به قول مامان نون به نرخ روز خوردنه،وگرنه چه دلیلی داره من و بفروشی به آدمی که درست حسابی هم نمیشناسیش؟!

دلم شکست،ولی میدونی چیه؟!برای همه بی تفاوتی ها برای همه دلتنگ نشدن ها،برای همه با تو موافق نبودن هایی که در من شکل خواهد گرفت بعدن ها،خوشحالم خیلی خوشحالم.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s