به همین سادگی!

آدم احمق که نیست هست؟! منم نیستم…بعد هشت سال دوستی دیگه زیر و بم شو میشناسم…میفهمم این دو برداشتناش،گارد گرفتناش،دفاع کردن های آتیشیش یعنی چی…!!

الان،همین الانه الان،آدما به اوج بی تفاوتی و پرروییشون رسیدن…مسیله بقا س…همه فقط برای زنده موندن خودشون نیست که میجنگند ولی…مهم محو کردن موجودیت شخص دومیه که مطمین شی خللی ایجاد نمیکنه تو خواسته های خودخواهانه تو.

وقتی من بجای اینکه برم به اون بگم،میام به تو میگم که فلانی،من به شازده ناکوکم،همچین یه هوا موش میدوونه این وسط…آی دخترک حواست باشه خواهریمون به باد نره…اینارو که میگم انتظار دارم بفهمی،گارد نگیری که نه و چطوری میتونی همچین حرفی بزنی و هزارتا بهانه و حرف نادرست دیگه که فقط اوضاع رو بدتر میکنه…حالا من اومدم پیشت گله و شکایت؟!آخرش به گه خوردن افتادم و عین تهوع  آورش دارم ازت معذرت میخوام؟!حداقل متوجه باش…برو بهش بگو من دوستی هشت ساله مو آسون از سر راه نیاوردم که بخاطر تویی که هیچیم ازت نمیدونم که اونم نمیدونه حتی بعد یک سال…بخوام از دست بدم…بعدم بیای و بهم بگی خودت و عشق است دختر جون.

دوستیمون از رنگ و لعابش افتاده…متوجهی؟!

سکوت هامون طولانی شده!

به مشکوک بودن مشکوکیم!

و هیچم همه چی مثل قبل نیست!

خوش بحال من!

خوش بحال تو!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s